Go?cie on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Paleta RAL

ral.jpg

Oferta

Malowanie proszkowe.

Polega na nak?adaniu na metal (uprzednio oczyszczony mechanicznie lub chemicznie) farby w postaci proszku metod? natrysku elektrostatycznego. Na?adowane w pistolecie cz?steczki farby osadzaj? si? na uziemionym malowanym przedmiocie. Malowane elementy z na?o?on? warstw? farby umieszcza si? nast?pnie w piecu, gdzie w temperaturze ok. 200 C nast?puje stopienie i utwardzenie pow?oki (polimeryzacja). Czas utwardzania w piecu wynosi, w zale?no?ci od temperatury ok. 20 min. Grubo?? pow?oki wynosi od 60 do 120 mikronw. Uzyskana pow?oka lakiernicza jest odporna na korozj?, chemikalia, wysok? temperatur? i uszkodzenia mechaniczne. Odporno?? termiczna pow?oki wynosi ok. 100 C. Dzi?ki malowaniu proszkowemu unikamy p?cherzykw czy zaciekw, ktre powstaj? podczas tradycyjnej metody.

Na rynku dost?pna jest szeroka gama r?nych rodzajw farb do malowania proszkowego:

  • epoksydowe - daj?ce pow?ok? tward?, odporn? na zarysowania, uderzenia itp. oraz na dzia?anie czynnikw chemicznych
  • poliestrowe epoksydowe - daj?ce pow?ok? odporn? na przegrzanie (mo?na nimi lakierowa? np. grzejniki); mog? by? stosowane do malowania przedmiotw maj?cych bezpo?redni kontakt z ?ywno?ci? np. sprz?tu gospodarstwa domowego
  • poliestrowe - przeznaczone do malowania przedmiotw nara?onych na dzia?anie czynnikw atmosferycznych (np. sprz?tu gospodarczego i ogrodniczego, aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej, elementw fasad budynkw, cz??ci rowerw i motocykli itp.)

Oprcz koloru, farby tworz? r?ne rodzaje powierzchni od g?adkiej, cienkiej (kilkana?cie mikronw), do r?nego rodzaju struktur p?cherzykowatych. Wyst?puj? one w r?nym stopniu po?ysku (mat, p?-mat, p?-po?ysk, satyna, po?ysk), a tak?e mo?na uzyska? rozmaite efekty dekoracyjne - farby antyczne, farby metalizowane, m?otkowe czy farby "kameleony" (farby zmieniaj?ce odcie? w zale?no?ci od k?ta padania ?wiat?a). Specjalne farby "antygrafitti" pozwalaj? czy?ci? powierzchni? bardzo agresywnymi ?rodkami bez uszkodzenia pow?oki.

Kolor do malowania proszkowego mo?e zosta? wybrany ze standardowej palety RAL.


Farby proszkowe sk?adaj? si? w 100% ze sproszkowanej ?ywicy, zawieraj?cej sta?e dodatki (posiadaj? atesty). Nie zawieraj? one lotnych rozpuszczalnikw organicznych tak uci??liwych dla ?rodowiska w tradycyjnych technologiach i zapewniaj? niemal ca?kowite wykorzystanie materia?u malarskiego.